Privacy

Deze verklaring beschrijft hoe SKRIBIS-Mirto Print, met maatschappelijke zetel te 9041 Gent, Traktaatweg 8, ondernemingsnummer  BE 0439.126.918 (“Wij”), uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

1. De verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Klantenbeheer (contractuele noodzaak):

- Identificatiegegevens

- Financiële gegevens (betalingsgegevens)

- Professionele gegevens (opleiding en beroep)

Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak):

- Identificatiegegevens

- Financiële gegevens (betalingsgegevens)

- Professionele gegevens (opleiding en beroep)

Direct marketing (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (toestemming):

- Identificatie- en contactgegevens

- De naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)

- Identificatiegegevens

- Financiële gegevens (betalingsgegevens)

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking.

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

- Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;

- Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;

- Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact;

 De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

 2. Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

 Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

-  Wij delen uw persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en andere partners met het verrichten van betalingen;

-  Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen;

-  Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers voor zover noodzakelijk voor hun bijstand;

-  Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten.

 3. Beveiliging van de verwerkingen

 We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

 Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen en door onze gebouwen met de nodige waakzaamheid te gebruiken

4. Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

- Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

- Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie.

- Het recht op gegevenswissing en het recht om vergeten te worden.

- Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken.

- Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens).

- Het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).

5. Website en cookies

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met Mirto deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert Mirto ook cookies om gegevens te verzamelen en de goede werking van de site te garanderen.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd). Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat uw keuzes daarbij zijn kan u nalezen bij het cookiebeleid van elke site.

6. Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Data Protection Officer DPO – SKRIBIS-Mirto Print
Traktaatweg8
9041 Drongen
DPO@graphius.com
Tel: +32 9 210 70 57

7. Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.